El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha engegat el projecte de participació ciutadana Museu al carrer, que té per objectiu inventariar, georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que es conserva als carrers i els paisatges de Catalunya. El projecte es materialitza en el web mnactec.cat/museualcarrer, en què es recolliran i es podran visualitzar les aportacions de la ciutadania.

La iniciativa vol aplegar fotografies i informació dels elements identificatius, visuals i corporatius de la societat industrial que es troben als carrers i els paisatges del nostre país. Encara que conserven un important valor testimonial d’una època, molts d’aquests elements no estan documentats, valorats ni protegits, i alguns corren risc de desaparèixer.

S’entén per patrimoni de la societat industrial el llegat cultural, social, científic i tècnic de la societat que va néixer amb la revolució industrial (s. XIX) i va entrar en crisi amb la globalització i les noves tecnologies de la informació (1970-1980). Aquesta societat va viure el sorgiment de la indústria i totes les conseqüències que se’n van derivar: mecanització del treball, èxode rural cap a les ciutats, expansió de la publicitat, naixement dels esports i el turisme, etc.

El projecte Museu al carrer se centra en quatre àmbits: el transport i les comunicacions; la publicitat i la informació; el comerç, i el lleure. Es volen recopilar elements com ara antics traçats de carreteres, antigues benzineres i estacions de trens, rètols publicitaris i de senyalització antics, comerços tradicionals i elements de patrimoni ferroviari.

Aquest patrimoni, un cop documentat i inventariat, passarà a formar part del patrimoni de la societat industrial en què intervé el mNACTEC, que inclou també els elements mobles preservats a les col·leccions dels museus i els béns immobles (edificis industrials, xemeneies, etc.).